Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Innovation 1st, de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de diensten of systemen daarin.

WAT BETEKENT DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van uw persoonlijke informatie die wordt verzameld via of in verband met deze webapplicatie. In het kader van dit beleid betekent "deze applicatie" de Nissan Store-webapplicatie. Door uw persoonlijke gegevens bij ons in te dienen, wordt u behandeld als uw toestemming te hebben gegeven voor onthullingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD OP / VIA DEZE TOEPASSING?

Innovation 1st, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales met geregistreerd nummer 06903748, btw-nummer GB 978301692 en gevestigd te Westminster House, First Floor, Kew Road, Richmond, TW9 2ND Engeland, beheert de persoonlijke gegevens die zijn verzameld via of in verband met onze online winkel. Innovatie 1st gebruikt Shopify om online winkelbetalingen te verwerken.

Wanneer een Betrokkene zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, zullen de Persoonsgegevens van die Betrokkene worden verwerkt door Shopify's Ierse dochteronderneming, Shopify International Ltd. Als onderdeel van het leveren van de Services kunnen deze Persoonsgegevens worden overgedragen naar andere regio's, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten. Dergelijke overdrachten zullen worden voltooid in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer Shopify Persoonsgegevens verwerkt tijdens het verlenen van de Services, zal Shopify:

 • Verwerk de Persoonsgegevens als Gegevensverwerker, uitsluitend met het doel de Services te leveren in overeenstemming met gedocumenteerde instructies van u (op voorwaarde dat dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de functionaliteiten van de Services), en zoals later door u kan worden overeengekomen. Als Shopify wettelijk verplicht is om de persoonlijke gegevens voor een ander doel te verwerken, zal Shopify u vooraf op de hoogte stellen van deze vereiste, tenzij Shopify bij wet verboden is om een ​​dergelijke kennisgeving te verstrekken;
 • U informeren als, naar de mening van Shopify, uw instructie voor de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • U onmiddellijk informeren, voor zover wettelijk toegestaan, na ontvangst van een vraag of klacht van een Betrokkene of Toezichthoudende Autoriteit met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens door Shopify;
 • Implementeer en onderhoud passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zijn geschikt voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging, schade of diefstal van persoonlijke gegevens en passend voor de aard van de te beschermen persoonlijke gegevens;
 • U, op verzoek, voorzien van up-to-date attesten, rapporten of uittreksels daarvan indien beschikbaar van een bron die belast is met het controleren van de gegevensbeschermingspraktijken van Shopify (bijv. Externe auditors, interne audit, auditors voor gegevensbescherming), of geschikte certificeringen, om u in staat te stellen om de naleving van de voorwaarden van dit addendum te beoordelen;
 • U onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van en bevestigt per ongeluk, ongeoorloofde of onwettige verwerking van, openbaarmaking van of toegang tot de Persoonsgegevens;
 • Ervoor te zorgen dat haar personeel dat toegang heeft tot de persoonlijke gegevens onderworpen is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die hun vermogen beperken om de persoonlijke gegevens van de klant openbaar te maken; en
 • Na beëindiging van de overeenkomst zal Shopify onmiddellijk het verwijderingsproces starten om de persoonlijke gegevens te verwijderen of anonimiseren. Als u binnen 60 dagen na beëindiging een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens aanvraagt, zal Shopify u een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens bezorgen.

 

INFORMATIEVERZAMELING EN GEBRUIK

We zullen uw toestemming verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke informatie. Toestemming kan elektronisch worden verstrekt of kan worden geïmpliceerd wanneer het doel van het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie voor de hand ligt en u vrijwillig persoonlijke informatie voor dat doel verstrekt. We geven u een kennisgeving en een redelijke mogelijkheid om u aan te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

De enige vermelding van persoonlijk (buiten die voor een aankoop) is het indienen van uw e-mailadres via het aanmeldveld voor de e-nieuwsbrief onder aan de pagina (optioneel). Deze e-mailadresgegevens worden opgeslagen in dotmailer en er wordt geen informatie opgeslagen op de webserver.

Wanneer u een aankoop doet via de online winkel, worden uw betalings- en leveringsgegevens verzameld of opgeslagen door Innovation 1st en Shopify en worden niet gebruikt of opgeslagen door NissanOp te slaan direct.

We kunnen informatie over u bekendmaken aan (a) al onze werknemers, agenten of aannemers (b) een persoon aan wie we voorstellen om onze rechten en / of plichten over te dragen onder een overeenkomst die we met u hebben (d) zoals uiteengezet boven en onder.

Als onderdeel van de diensten die u via deze applicatie worden aangeboden, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijk geen vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming hebben voor de EER. Als we uw informatie buiten de EER overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. Als u bovendien onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EER bevindt, kan uw informatie buiten de EER worden overgedragen om u die diensten te bieden.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zullen we geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken zonder uw toestemming, tenzij we wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om dit te doen of als we van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om onze rechten, eigendommen of rechten te beschermen en / of te verdedigen. persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers / klanten etc. 

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE DOOR AANGESLOTEN

Deze applicatie en de diensten die erop worden aangeboden, kunnen in de toekomst worden overgedragen aan een van onze gelieerde bedrijven, hetzij als onderdeel van een groepsherstructurering of anderszins. We kunnen uw persoonlijke informatie daarom overdragen aan een aangesloten bedrijf dat in de toekomst eigenaar is van deze applicatie of de services die daarop beschikbaar zijn of deze gebruikt, maar een dergelijk bedrijf zal uw persoonlijke informatie te allen tijde gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

In de loop van het ontvangen van aankoopdiensten erkent u en gaat u ermee akkoord dat Shopify Subverwerkers mag gebruiken om de Persoonsgegevens te Verwerken. Het gebruik door Shopify van een specifieke Subverwerker om de Persoonsgegevens te verwerken, moet in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en moet worden geregeld door een contract tussen Shopify en Subverwerker.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

We kunnen cookies op uw computer opslaan wanneer u naar deze applicatie kijkt. We kunnen deze cookies lezen voor informatiedoeleinden wanneer u deze applicatie opnieuw bezoekt. Het type informatie dat we verzamelen als gevolg van een cookie die door u wordt geaccepteerd, is specifiek voor uw pc en omvat het IP-adres, de datum en tijd waarop de pc deze applicatie heeft bezocht, naar welke delen van deze applicatie is gekeken en of de webpagina's aangevraagd zijn succesvol afgeleverd. Deze informatie is anoniem; het vertegenwoordigt een computer in plaats van een persoon. De volledige details van de verzamelde informatie zijn te zien op onze cookiebeleid-pagina.

We gebruiken de cookie-informatie om onze kennis van het gebruik van deze applicatie te verbeteren en om ons in staat te stellen om vast te stellen of deze op een optimaal niveau werkt. U kunt deze informatie wissen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen (raadpleeg uw helpschermen of handleidingen). Als u deze informatie wist of blokkeert, kunt u mogelijk sommige functies van deze applicatie niet gebruiken.

EU-ANTI-SPAM WETGEVING

De Nissan-winkel en hun filialen doen er alles aan om te voldoen aan de vereisten van de anti-spamwetgeving van de Europese Unie, onder meer door middel van commerciële elektronische berichten die door de Nissan-winkel en hun filialen naar u en / of uw vriend worden gestuurd. U kunt zich op elk moment "afmelden" voor het ontvangen van dergelijke toepasselijke communicatie van de Nissan-winkel en hun gelieerde ondernemingen en uw elektronische adres zal worden verwijderd uit onze databases.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

Nissan Store en hun partners zijn zeer toegewijd aan het beschermen van de online privacy van kinderen in alle landen.

Kinderen onder een bepaalde leeftijd mogen hun persoonlijke gegevens niet aan Nissan Store verstrekken of zich aanmelden voor onze mailinglijsten of wedstrijden. De minimumleeftijd voor toestemming voor persoonsgegevens is 13 jaar voor alle landen, met de volgende uitzonderingen:

 • Oostenrijk-14;
 • Finland- 15;
 • Frankrijk- 16;
 • Duitsland- 16;
 • Hongarije- 16;
 • Litouwen- 16;
 • Luxemburg- 16;
 • Nederland- 16;
 • Slowakije 16.

ONZE RECORDS NAUWKEURIG HOUDEN

We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. Als u de gegevens die u ons heeft verstrekt wilt bekijken of wijzigen, neem dan contact met ons op via nissan@innovation1st.com.

Nissan Store bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de geïdentificeerde doeleinden of een wettelijk of zakelijk doel te vervullen in overeenstemming met dit privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke informatie, in plaats van deze te vernietigen of te wissen, anoniem maken zodat deze niet kan worden geassocieerd met of kan worden teruggevoerd naar u. In de meeste gevallen worden uw gegevens 6 jaar na uw laatste correspondentie met ons verwijderd.


VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben technologie en beleid geïmplementeerd met als doel uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik en zullen deze maatregelen bijwerken zodra er nieuwe technologie beschikbaar komt. Uw persoonlijke gegevens worden niet vrijgegeven aan het publieke domein.

 

UW ANDERE RECHTEN

De wetgeving inzake gegevensbescherming biedt u ook bepaalde andere rechten. Dit zijn niet altijd absolute rechten en moeten in de bredere reikwijdte van de wetgeving worden beschouwd. Deze rechten zijn:

 • Recht op verwijdering, ook wel het recht om te worden vergeten genoemd. Het brede principe dat aan dit recht ten grondslag ligt, is om een ​​individu in staat te stellen te verzoeken om verwijdering of verwijdering van persoonsgegevens wanneer er geen dwingende reden is voor verdere verwerking. In sommige gevallen is dit geen absoluut recht;
 • Recht op beperking van verwerking. Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken. Dit is geen absoluut recht en zal afhangen van de omstandigheden en eventuele andere wettelijke / statutaire verplichtingen van Nissan;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen of de uitvoering van een taak in het algemeen belang / uitoefening van officieel gezag (inclusief profilering);
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

U kunt uw toestemming voor ons gebruik en de openbaarmaking van bepaalde persoonlijke informatie op elk moment intrekken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail op nissan@innovation1st.com. Houd er rekening mee dat het tot 30 dagen kan duren voordat uw opnameverzoek is uitgevoerd. Houd er ook rekening mee dat het intrekken van uw toestemming ons kan beletten u bepaalde informatie te verstrekken of dat u bepaalde functies en functionaliteiten van deze website kunt gebruiken.

 

ZAL DIT PRIVACYBELEID VERANDEREN?

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren en zullen we ons best doen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Controleer regelmatig ons privacybeleid.